Vältar

En vält är en maskin som man använder för att jämna ut en yta vid till exempel ett vägbygge eller när man anlägger en grund. Det material som skall slätas ut kan vara asfalt, jord, makadam, grus eller cement. Vältning kan dock vara ett inslag vid underhåll av redan färdiggjorda ytor.

Vid alla slag av anläggningsarbeten är det viktigt att det finns en viss fuktighet i materialet för att det skall vara lätt att bearbeta och för att det ska bli så jämnt som möjligt. Ser man på hur det går till vid en asfaltläggning ser man snart hur viktigt det är att man håller en jämn fuktighet. Under hela den anläggningsprocessen tillförs vatten. Asfaltbeläggning sker företrädesvis i torrt och varmt väder. Avsikten med det är dock att asfalten ska torka så snart som möjligt.

Välten är en cylindrisk trumma av metall som har så pass stor tyngd att den pressar ner den yta den ska föras över. Tyngden ska naturligtvis vara anpassad efter det arbete som ska utföras. Av den anledningen finns vältar av mycket varierande tyngder och volymer.

För arbete i till exempel trädgårdar finns det helt handdrivna vältar som är fästa på en förgrenad stång. Sedan finns vältar i alla storlekar upp till dem som används i anläggningsindustrin för vägarbeten.

Det finns, som nämndes ovan, vältar som används för att bibehålla en jämnhet i redan befintliga ytor. En av de mest avancerade vältarna finns inom golfbaneindustrin. På en golfbana är det av yttersta vikt att greenen är så slät och jämn som möjligt. Här har man tagit fram en maskin som har flera vältar på samma stång och som drivs i sidled av en person som sitter på maskinen.