Lagerhållning

Lagerhållning faller under paraplytermen logistik; logistik innebär ledning och kontroll av materialflöden, samt andra typer av flöden relaterade till dessa (till exempel resurs-, informations- och monetära flöden). Just termen lagerhållning är ett finansiellt mått som reflekterar ett företags prestationsförmåga. Lagerhållning är det första steget i den så kallade omsättningscykeln, som visar omvandlingen från råvara till pengar. På denna följer genomsnittlig kredittid för kundfordringar, därefter genomsnittlig kredittid för leverantörsskulder.Lagerhållning

Lageromsättningshastighet

Man talar även om nyckeltalet lageromsättningshastighet, som beräknas som: Lageromsättningshastighet = kostnad sålda varor/genomsnittligt varulager. Det visar alltså omsättningstiden för ett företags lager. Generellt kan sägas att ju lägre detta är, desto bättre; samtidigt är lagerhållning en variabel som kraftigt varierar mellan olika affärsdomäner.

Affärssystem

Inom affärssystem är lager ett nyckelbegrepp. Optimal planering av det material som behövs är viktigt – på så sätt kan såväl överskott som underskott i lagret undvikas. Optimering av ett lager omfattar flera steg såsom supply chain planning, noggranna prognoser samt att påfyllnaden sköts effektivt. Planerad lagernivå beräknas inom supply chain planning som skillnaden mellan förutsedd efterfrågan och planerad påfyllnad. Den förutsedda efterfrågan bestäms av prognoser; påfyllnaden kan planeras bättre genom att se över de relaterade praktiska aspekterna. På så sätt erhålls ett så noggrant mått på planerad lagernivå som möjligt.

Sänkta förvaringskostnader

Lager är ofta den mest kostsamma posten inom en affärsverksamhet. Målet är därför att ha ett så litet lager som möjligt samtidigt som servicen är så hög som möjlig, det vill säga att lagerbrist inte uppstår med försenade leveranser som följd. Att beakta är dock att även om ett minskat lager innebär sänkta förvaringskostnader, kan det innebära fler transporter till och från lagret vilket inbegriper högre kostnader för arbete, hantering och transport. Därför är det inte säkert att lagerminimering odelat leder till lägre kostnader, utan hela bilden måste tas med i beräkningen vid optimering.